Strona główna O sklepie Regulamin Komentarze Forum Koszyk Zamówienie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.zegarynanecisko.sklepy24h.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie pod wskazanym wyżej adresem internetowym, prowadzonym przez Marcina Potyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wielkimarket Marcin Potyński, adres w dziale "O sklepie", zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 1

Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin. Niniejszy dokument jest regulaminem, w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz 1422).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym Przedsiębiorcy.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – Klient lub Konsument w w rozumieniu obu znaczeń pojęciowych sprecyzowanych powyżej.

5. Sprzedawca – Przedsiębiorca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Towar – Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Oferta – propozycja sprzedaży Towarów prezentowana w Sklepie Internetowym w postaci tekstowej, graficznej lub innej obrazującej i charakteryzującej je pod względem rodzajowym oraz indywidualizującej pod względem cenowym.

8. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zegarynanecisko.sklepy24h.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie u Przedsiębiorcy.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


 


 


 

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1422).

2. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej - wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu handlowego.

5. Na stronach Sklepu zamieszczono informacje o gwarancji i usługach serwisowych świadczonych dla oferowanych Towarów przez ich producenta. Ich brak na stronach Sklepu nie wyłącza prawa Klienta / Konsumenta do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, ani nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności z Towaru z umową.

6. Oferta zawarta na stronie internetowej Sklepu wiąże Przedsiębiorcę, jeżeli Kupujący niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Potwierdzenie to wyrażane jest przez złożenie pozbawionego błędów zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi poniżej w §3 pkt. 3 Regulaminu. Nie pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami zawartymi poniżej w pkt. 7.

7. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi po spełnieniu przez Kupującego uwarunkowań zawartych poniżej w pkt. 3 § 3, a jej realizacja dochodzi do skutku według poniżej wskazanych zasad:

- w przypadku Towaru wysyłanego – w chwili jego wysłania przez Sprzedawcę.

8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w celu realizacji zakupów Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome lub Safari. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. Wprowadzone przez Sprzedawcę elementy do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, umożliwiają przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu Kupującego. Kupujący wyraża na to zgodę, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2014, poz. 243).

9. Stosowanie wskazanych powyżej w pkt. 8 elementów oprogramowania, mechanizmów i narzędzi wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu informatycznego Kupującego może stanowić źródło zagrożeń, związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, a w tym narazić na ataki ze strony oprogramowania typu malware, spyware, robaków internetowych i innych. Kupujący może nie wyrazić zgody na stosowanie powyżej wskazanych elementów systemu informatycznego (art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne – Dz.U. 2014, poz. 243).

10. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla podmiotu prowadzącego;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

11. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych skutkować może usunięciem konta i anulowaniem zamówień.

12. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. (art. 18 ust.1 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną - Dz.U.2013 poz.1422, w zw, z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych - Dz.U.2014.poz.1182).

13. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu przez Kupującego stanowi podstawę do zablokowania sprzedaży oferowanych Produktów.

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku. W wypadku każdorazowych zmian w obowiązujących przepisach, postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec stosownym modyfikacjom – informacja o dacie wejścia ich w życie będzie uwidoczniona w nowej jego treści, uwzględniającej zmiany.

§ 3

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierającymi w sobie podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Konsument w momencie składania zamówienia ma obowiązek wyraźnego potwierdzenia, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny Towaru. Potwierdzenie to jest warunkiem zawarcia umowy i realizowane jest przez kliknięcie przycisku oznaczonego napisem „Kupuję i płacę”

3. Zamówienie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. Przed realizacją Zamówienia Sprzedawca może podjąć próby skontaktowania się z Kupującym. W przypadku niemożliwości skontaktowania się lub braku odpowiedzi z jego strony, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania dowodu zakupu. Sprzedawca musi wystawić dowód zakupu na żadanie kupujacego.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu powinien on założyć konto na stronach Sklepu.

7. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatycznie wygenerowaną odpowiedź ze Sklepu, potwierdzającą otrzymanie zamówienia.


 

§ 4

Dostawa Towaru

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu lub zapisany na koncie Kupującego w Sklepie Internetowym.

2. Towar zwykle wysyłany jest w ciągu do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Kupujący ma wówczas prawo podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana części zamówienia lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku gdyby Kupujący w ciągu 3 dni nie wypowiedział się co do sposobu dalszego postępowania, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał w tym czasie zapłaty - Sprzedawca zwróci mu zapłaconą kwotę.

3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, chyba że w opisie zamawianego produktu jest napisane co innego. Przed złożeniem zamówienia powinien on zapoznać się z oferowanymi formami transportu i ich kosztami.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

5. Jesteśmy sklepem internetowym, posiadamy bardzo niewielkie stany magazynowe więc nr konta podajemy tylko wtedy gdy towar jest u nas na magazynie lub możemy go ściągnąć i  wysłać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje i zdjęcia znajdujące się w naszym serwisie pochodzą od producentów i dystrybutorów.

6. Kupując w moim sklepie  i wybierając przesyłkę pocztą polską udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy  o świadczenie usług w Twoim imieniu tzn przesyłka wysyłana jest w twoim imieniu i koszt wysyłki nie będzie uwzględniony na dowodzie zakupu.

§ 5

Płatności

1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności różnymi metodami. Kupujący jest obciążany kosztami obsługi płatności.

§ 6

Procedura zgłaszania wad oraz reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego (rękojmia). W szczególności zaś uprawnienia Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy zawarte są w POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY“dokumencie udostępnionym Konsumentowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, opublikowanej w Dz.U. z 2014r. poz.827, a dodatkowo zawarte są poniżej w § 7 niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia uprawnień Kupującego z tytułu udzielonych gwarancji jakości oferowanych Produktów, rozpoznawane będą w trybie szczegółowych unormowań zawartych w oświadczeniach gwarancyjnych dla poszczególnych Produktów. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Kupującemu wraz z zakupionym Towarem, o ile producent takowe dostarczył.

a) Jeśli udzielającym gwarancji jest Sprzedawca, Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego Produktu wraz z gwarancją, a reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:

- dane Kupującego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako strony umowy;

- rodzaj Towaru, którego dotyczy;

- okoliczności uzasadniające reklamację;

- ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego defektu.

b) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

c) Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje.

d) Jeżeli udzielającym gwarancji jest producent, lub inny podmiot, Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, o ile gwarant na to zezwala. W takim wypadku Kupujący może zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki Towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta. W takim też wypadku termin, o którym mowa powyżej w ppkt. „b” może ulec stosownemu przedłużeniu.

§ 7

Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny od dnia otrzymania Towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. W przypadku wysyłki do nas towaru, prosimy zawsze nas wcześniej poinformować o tym fakcie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy: zawarte w Kodeksie Cywilnym po zmianach (Dz.U. z 2014r., poz. 827), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013, poz. 1422), w Kodeksie Postępowania Cywilnego w brzmieniu dotychczasowym (Dz.U. 2014 r. poz. 101) oraz po zmianach obowiązujących od 18.01.2015r., (Dz.U.2014, poz.945), zawarte w ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827), w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003. 153. 1503), ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym po zmianach, zawartych w ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827), ustawie prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014., poz. 243), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014., poz. 1182 ze zm.), oraz inne unormowania prawne, aktualnie i każdorazowo obowiązujące na terytorium RP.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Niezależnie od sądownictwa powszechnego Strony umowy mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia innych, przysługujących im roszczeń na podstawie następujących procedur:

- dobrowolnego i zgodnego zapisu na sąd polubowny (arbitrażowy) na podstawie umowy pomiędzy stronami (art. 1154 i nast. Kodeksu Postępowania Cywilnego), w tym stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (rozporządzenie ministra sprawiedliwości w spr. określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów konsumenckich - Dz.U.2001.113.1214 ),

- pozasądowych mediacji cywilnych z udziałem wyznaczonego mediatora, jak i mediacji konsumenckiej prowadzonej przez Inspekcję Handlową,

- zawarcia ugody pomiędzy Stronami na wynegocjowanych warunkach.


sklepy internetowe

Ozdoby do paznokci
Modne ciuchy dla każdego na każdą okazję
Zabawki i dekoracje z drzewa
Perły. Wyroby z pereł. Bezpośredni producent na Morzu Andamańskim. Ceny pierwszej ręki. Perły hodowlane i z odłowów.
sklep w starym stylu Mozna w nim kupic roznosci - antyki - porcelane - bizuterie - figurki
Świat Kibica czyli wszystkie gadżety Twojego klubu
Sklepik z kartami do gry Magic the Gathering
Witamy serdecznie! Mamy przyjemność zaprezentować sklep dzięki któremu zmienicie Państwo swój wizerunek, kontakty towarzyskie i nie tyko. Zapraszamy!
Victorinox. Zajmujemy się handlem scyzorykami victorinox.
Buty wojskowe takich firm jak Starforce, Bates. Obuwie głównie dla policji, wojska, straży miejskiej